Voorlopige shortlist JIP's

Posted on Tuesday 5 March 2013

De contouren van enkele innovatieve projecten beginnen zich af te tekenen. In overleg met een aantal potentieel geïnteresseerde partijen heeft Flow Center een voorlopige shortlist opgesteld. Hierbij kan innovatie op het gebied van kwantiteit (van zeer klein tot groot debiet) en kwaliteit (samenstelling, contaminatie, etc.) aan de orde komen.

In de drie thema’s zijn vooralsnog de volgende onderwerpen geselecteerd:

Energie: 

  • Biogas. De ontwikkelingen op het gebied van biogas gaan snel. Om deze brandstoffen voor de handel beschikbaar te maken (custody transfer) zijn nauwkeurige meetmethodes nodig. Biogas heeft mogelijk een andere samenstelling dan aardgas, hetgeen gemeten moet worden voor de levering aan het (aard)gasnetwerk. Het gaat daarbij om de calorische waarde (hoeveelheid energie die wordt verkregen uit een x hoeveelheid product) en de samenstelling van het gas.
  • Cryogene vloeistoffen (LNG). Om in te haken op nieuwe toepassingen van LNG, zoals bijvoorbeeld als brandstof voor vrachtwagens en schepen, zijn nieuwe, nauwkeurige meetmethodes nodig.

Milieu:

  • Emissiemetingen. Er ligt een uitdaging voor het meten van industriële emissies door onder andere de extreme condities (bijvoorbeeld verwaaiing, hoge temperaturen) en wisselende composities. Hoe verhouden metingen zich tot opzicht van berekeningen aan de hand van aannames/ modellen.
  • Water technologie. Hier spelen meerdere factoren een rol. Onder andere metingen van afvalwater, sensortechnieken, monitoring en control en harmonisatie van meetprotocollen.

 Procestechnologie: 

  • Metrologie in het veld. Hoe wordt bij industriële flowmetingen omgegaan met de meetonzekerheid in het veld; de match tussen laboratorium-omstandigheden en specifieke, minder gunstige condities in het veld. 
  • Medische toepassingen. Metingen bij zeer kleine en nauwkeurig vastgestelde flow in het geval van kritische medicatie. Daarbij kan ook sprake zijn van interferentie doordat verschillende flows samenkomen, bijvoorbeeld als via een infuus meerdere medicijnen worden toegediend.

Special Interest Groups

In Special Interest Groups zullen de onderwerpen verder worden uitgewerkt met als doel ze om te zetten in een Joint Industry Project. Daarbij worden uitgangspunten en doelstellingen zoals in de desbetreffende Topconsortia Kennis en Innovatie mede in overweging worden genomen.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl